Broschür: We Are Equal

Wat bedeit Gläichstellung fir eis am Alldag? D’Broschür präsentéiert eng grouss Unzuel u gängege Situatioune flott a liichtverständlech illustréiert a mat kuerzen Texter beschriwwe fir esou bei Jonken eng Reflexioun unzereegen iwwert d’Villsäitegkeet vun der Gläichstellungs-Thematik. 

D’Commande kann een iwwert commande@mega.public.lu oder och nach hei opginn.

Wien: Kanner ab 8 Joer

Wou: Privat, Grondschoulen, Lycéeën, Maisons Relais

Wat : Geschlechterstereotyppen am Alldag

Sproochen : Franséisch, Däitsch